Zwrot VAT za materiały budowlane - VZM - VAT na materiały budowlane - Biuro rachunkowe Stolarczyk
Artykuły

1. Jak wypełnić VZM-1?


Wzór wniosku VZM-1 wraz z załącznikami udostępniony jest na stronie Ministerstwa Finansów.
Do wniosku należy dołączyć właściwe załączniki:
VZM-1/A – przeznaczony jest dla osób, które w latach 2004 – 2005 korzystały z ulg mieszkaniowych w podatku dochodowym od osób fizycznych w ramach zakupu tych samych materiałów budowlanych (zakupy opodatkowane 22% stawką podatku VAT),
VZM-1/B – przeznaczony dla osób, które nie korzystały z ulg mieszkaniowych w podatku dochodowym od osób fizycznym i poniosły wydatki na zakup materiałów budowlanych opodatkowanych stawką 22%<
VZM-1/C – przeznaczony dla osób, które nie korzystały z ulg mieszkaniowych w podatku dochodowym od osób fizycznym i poniosły wydatki na zakup materiałów budowlanych opodatkowanych stawką 23% (obowiązującą od 01.01.2011)

Prawidłowe wypełnienie wniosku o zwrot wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym wymaga ustalenia kilku niezbędnych informacji dotyczących realizowanej przez wnioskodawcę inwestycji. Od tego zależeć będzie wysokość kwoty zwrotu oraz przysługujących limitów.

Rodzaj inwestycji:
1. Inwestycja wymagająca pozwolenia na budowę: kwoty podatku VAT wynikające z faktur wpisywane są zawsze do kolumny 5 załącznika VZM-1/A, VZM-1/B lub VZM-1/C
2. Inwestycja nie wymagająca pozwolenia na budowę: kwoty podatku VAT wynikające z faktur wpisywane są zawsze do kolumny 6 załącznika VZM-1/A, VZM-1/B lub VZM-1/C

Korzystanie z ulg mieszkaniowych w latach 2004 – 2005 w ramach podatku dochodowego od osób fizycznych:
1. Dla osób korzystających z ulg w latach 2004 – 2005: zawsze załącznik VZM -1/A
2. Dla osób nie korzystających z ulg w latach 2004 – 2005: załącznik VZM-1/B lub VZM-1/C

Wysokość ceny 1m2 dla potrzeb obliczenia limitów:
Do wniosku należy wpisać cenę 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego ostatnio ogłoszoną przed kwartałem złożenia wniosku o dokonanie zwrotu. Cena ta publikowana jest na stronach Głównego Urzędu Statystycznego i od jej wysokości uzależniony będzie pięcioletni limit zwrotu dla realizowanej inwestycji.

Wysokość stawki podatku VAT obowiązującej w momencie złożenia pierwszego wniosku w okresie pięcioletnim:
W zależności od tego kiedy został złożony pierwszy wniosek o zwrot VAT od materiałów budowlanych wydatkowanych na realizowaną inwestycję (do 31.12.2010 – obowiązywała stawka podatku VAT 22%) ustala się przysługujący wnioskodawcy pięcioletni limit zwrotu.

Przykład
Wyliczenie limitu dla osób składających wniosek po raz pierwszy w czerwcu 2012 r, których inwestycja wymagała pozwolenia na budowę:
- cena 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego ogłoszona za I kwartał 2012: 4.130,00 zł
- data złożenia pierwszego wniosku – czerwiec 2012: należy wypełnić blok D.3.2 wniosku VZM-1

70 x 4130,00 x 12,195% = 35.255,75 zł – pięcioletni limit

Wniosek o zwrot VAT można składać jeden raz w roku bez względu na liczbę realizowanych inwestycji. Datą złożenia wniosku przesłanego drogą pocztową jest dzień otrzymania wniosku przez urząd skarbowy. .
wróć